Unicom Premium Service

Někdy na psaném slově závisí majetek, ba dokonce i lidské životy a tehdy je třeba povolat jen ty nejlepší z nejlepších. Pro takové případy je tu Unicom Premium Service.

Zodpovědný a citlivý přístup k překladu zaručí, že váš text bude přesný významově i emocionálně. V rámci služby Premium Service využíváme dovedností překladatelů, textařů a odborníků v daném oboru a tvoříme hodnověrné dokumenty, které obstojí i z nejpřísnějších hledisek.

Unicom má síť stálých spolupracovníků z řad soudních tlumočníků a překladatelů a důsledně spolupracuje s odborníky z různých oborů, např. s právníky, architekty nebo lékaři. K častým zakázkám patří mezinárodní obchodní smlouvy a rovněž působíme jako oficiální překladatelé pro EU.

Naše služba Premium vyhovuje nejnáročnějším normám a řídí se přesným a pečlivým postupem, který vylučuje chyby. Průběh je následující:

  1. Nejprve nám doručíte svůj text, buď osobně, nebo elektronicky.
  2. Osobně nebo telefonicky se s projektovým manažerem Unicomu dohodnete na termínu a ceně (což bude následně potvrzeno formální smlouvou).
  3. Váš projektový manažer Unicomu určí vedoucího překladatele, korektora a revizora (s hlubokými znalostmi jak zdrojového, tak cílového jazyka) a zadá jim úkol.
  4. Vedoucí překladatel vytvoří výchozí návrh, který se drží původního významu.
  5. Korektor jej zkontroluje a předá revizorovi.
  6. Revizor následně porovná překlad se zdrojovým textem, aby se ujistil, že vystihuje smysl originálu (a není jen přesným doslovným převodem), a provede příslušné změny.
  7. Poté text znovu zkontroluje korektor.
  8. Překlad je schválen a odevzdán teprve tehdy, když se korektor a revizor shodnou, že je správný.

Neváhejte a požádejte ihned o další informace
Přepisoklad – komplexní řešení vašich jazykových potřeb